Aktualności

 Martyna Lewandowska – makijażystka, certyfikowany trener makijażu, stylistka brwi oraz kolorystka!

miejsce realizacji: Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie 

Projekt  .„ ZAWSZE AKTYWNI II”- 3/GNGO/2023-35

„Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” 

Fundacja Na Rzecz Wsparcia Społecznego „GRADIAM”   realizuje  w Strzelnie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inicjatywy w zakresie usług społecznych   „ ZAWSZE AKTYWNI II”.  Granty dla NGO na realizację usług społecznych są przyznawane w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu objętego grantem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 12 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (6 K i 6 M) W Strzelnie województwo kujawsko – pomorskiego  dotkniętych negatywnymi skutkami społecznymi wynikającymi     z trwania stanu epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie: 

  Zajęcia rehabilitacyjne

  Zajęcia aktywizacyjno – terapeutyczne

  Zajęcia  ze specjalistą ds. wizerunku

  Wykłady edukacyjne

  Wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny 

 

Wartość projektu: 48 330,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE : 41 080,92 PLN

Krajowe środki publiczne: 7 249,58 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.08.2023 do 31.10.2023

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz zgłoszeniowy do projektu

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”.

W ramach zajęć aktywizacyjno-terapeutycznych uczestnicy projektu wraz z panią Martyną Lewandowską przygotowali przepiękne choinki z recyklingu, które stroją Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu grantowego „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Wykład edukacyjny na temat uprawień osób niepełnosprawnych cieszył się aktywnym zainteresowaniem uczestników projektu. Nie zabrakło istotnych pytań szczególnie w zakresie ubiegania się o świadczenia rentowe oraz tryb odwoławczy od decyzji orzecznika ZUS. Dofinansowania do Likwidacji barier architektonicznych to również temat cieszący się aktywnością uczestników. Wykład edukacyjny w ramach projektu grantowego „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” dofinansowanego z Funduszy Europejskich .
 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png

Fundacja Na Rzecz Wsparcia Społecznego „GRADIAM”   realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”.„ ZAWSZE AKTYWNI!”.

Granty dla NGO na realizację usług społecznych są przyznawane w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

lista rankingowa dostępna tutaj.

Celem projektu objętego grantem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 15 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy W Strzelnie województwo kujawsko – pomorskiego  dotkniętych negatywnymi skutkami społecznymi wynikającymi z trwania stanu epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

Wartość projektu: 49 996 PLN

Dofinansowanie projektu z UE : 42 496.60 PLN

Krajowe środki publiczne: 7 499,40 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.10.2022 do 31.03.2023

Załączniki: 


Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono w naszym kraju ograniczenia, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z tych ograniczeń dotyczy miejsc pracy. Niezależnie od faktu, czy zagrożenie przybierze postać chroniczną, czy możliwe będzie szybkie wyeliminowanie patogenu z przestrzeni publicznej, zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy. Pomimo stopniowego wznawiania działalności zawodowej, niektóre środki bezpieczeństwa podjęte w zakładach pracy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zostaną utrzymane. Ponadto możliwe jest, że w niektórych sytuacjach wystąpienie w przyszłości większej liczby zakażeń będzie wymagało ponownego wprowadzenia szerszych ograniczeń. Wpłynie to z kolei na konieczność wprowadzenia nowych procedur i praktyk bezpieczeństwa, być może również na zmianę organizacji i sposobu pracy na wielu stanowiskach. Należy pamiętać, że w przypadku zmian w procesie pracy pracodawcy są zobowiązani skorygować ocenę ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia, również te dla zdrowia psychicznego. Właściwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy – właściwe środki prewencyjne pomogą w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po złagodzeniu środków fizycznej izolacji oraz przyczynią się do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19. Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, także w czasie obowiązywania ograniczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa identyfikacja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka w środowisku pracy to punkt wyjściowy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

W trakcie weryfikacji oceny ryzyka należy zwrócić uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą być przyczyną problemów oraz na to, w jaki sposób przyjęte środki zapobiegawcze pomogą firmie przywrócić pełnię zdolności produkcyjnych i operacyjnych. Należy pamiętać, że udział pracowników i ich przedstawicieli w procesie weryfikacji oceny ryzyka jest bardzo ważny! Tym bardziej w obecnej sytuacji, gdy epidemia wywołana przez koronawirusa u większości grup zawodowych budzi uzasadniony lęk, stres, a także frustrację. Wiąże się z tym duża dawka negatywnych emocji, napięcia i niepewności. Niepokój i poczucie realnego niebezpieczeństwa, bo wirusa nie widać, a zarażać można bez objawów chorobowych, zwiększa stres całego zespołu pracowników. Taka negatywna sytuacja nie tylko ujemnie oddziałuje na kondycję psychofizyczną załogi, ale wpływa także na ich reakcje i zachowania podczas pracy. Dlatego tak ważne jest uwzględnienie w aktualizowanej ocenie ryzyka zawodowego wszystkich zagrożeń psychospołecznych ujawnionych w związku z pandemią. Po aktualizacji oceny ryzyka kolejnym krokiem jest stworzenie planu działań, obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, pozwalające normalnie pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2. Rodzaje środków koniecznych do zastosowania można sklasyfikować jako eliminujące zagrożenia (np. zmiana organizacji pracy – większy udział pracy zdalnej, jeśli to możliwe), a jeśli nie jest to możliwe – minimalizujące zagrożenia i oddzielające zagrożenia od pracowników poprzez:

  • środki techniczne (środki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami); należy unikać elementów, które nie są zwarte lub mają przestrzenie, takich jak rośliny doniczkowe, lub które stwarzają dodatkowe ryzyko, np. potknięcia się pracownika, czy upadku przedmiotu. Jeśli nie można zastosować przegrody, należy zapewnić dodatkową przestrzeń między pracownikami (odstęp min. 1,5 m.); konieczne jest dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy,
  • środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy),
  • środki ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.),
  • środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami),
  • działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki; zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; przypominanie o zasadach higieny – praktyczne informacje rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy, dostępne na stronach internetowych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Co istotne, przed wznowieniem pracy przez pracowników należy poinformować ich o wprowadzanych zmianach oraz przekazać im nowe procedury i w razie potrzeby, zapewnić szkolenie, np. z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

Minimalizowanie narażenia na wirus SARS-CoV-2 w miejscu pracy:

W początkowym okresie przywracania funkcjonowania firmy dobrze jest wykonywać tylko kluczowe prace. Część prac można odłożyć na czas, kiedy ryzyko zachorowania będzie niższe. Jeśli to możliwe, należy świadczyć usługi zdalnie (przez telefon, organizując wideokonferencje), a nie osobiście. W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność stron trzecich i osób postronnych.

Należy redukować, na tyle, na ile to możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami (np. podczas spotkań lub przerw) i odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami oraz tych, którzy nie potrzebują specjalistycznego sprzętu ani maszyn stacjonarnych. Przykładowo, w miarę możliwości, można zlecić im pracę w wolnym biurze, pokoju socjalnym, stołówce lub sali spotkań (adaptacja pomieszczeń). Jeśli to możliwe, należy poprosić najbardziej narażonych pracowników, aby pracowali z domu (osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie, problemy z płucami lub sercem, cukrzycę, osoby w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmujące inne leki immunosupresyjne, oraz kobiety w ciąży).

Przerwy na posiłki powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w stołówce, pokoju socjalnym, kuchni, łazience i szatni. Korzystanie z pomieszczeń higieniczno–sanitarnych powinno być zorganizowane w sposób uwzględniający harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji.

Należy zalecić pracownikom, aby pozostawiali swoje miejsca pracy w czystości. Kosze na śmieci powinny mieć worki foliowe, aby mogły być opróżniane bez kontaktu
z zawartością.

Przy wejściu do zakładu pracy i w innych widocznych miejscach należy umieścić plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, informujące o zasadach, które należy stosować podczas kasłania i kichania oraz o zasadach higieny rąk i wytyczne dotyczące korzystania z maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić. Dobrą praktyką, ograniczającą możliwość zainfekowania wirusem zakładu pracy jest zastosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do biur i hal produkcyjnych.

Należy ułatwić pracownikom korzystanie z transportu indywidualnego, zamiast zbiorowego, np. poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie przechowywać np. rowery.

Absencja znacznej liczby pracowników, nawet jeśli tylko tymczasowa, może utrudnić kontynuowanie działalności. Podczas, gdy dostępni pracownicy powinni być elastyczni, istotne jest, by nie znaleźli się oni w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Dodatkowe obciążenie pracą powinno być jak najmniejsze i nie trwać zbyt długo.

Istotną rolę w monitorowaniu sytuacji i w zapobieganiu nadmiernemu obciążeniu pracą poszczególnych pracowników pełnią ich bezpośredni przełożeni. Należy przestrzegać przepisów w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku.

Dostosowując pracę do ograniczonej liczby pracujących, należy rozważyć, czy personel potrzebuje dodatkowego przeszkolenia i wsparcia oraz upewnić się, że wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje niezbędne do zrealizowania stawianych im zadań.

W przypadku korzystania z personelu tymczasowego, ważne jest, by poinformować takich pracowników o zagrożeniach w pracy, a w razie potrzeby zapewnić im szkolenie.

Powrót do pracy mającej cechy pracy szczególnie niebezpiecznej, a także przy obsłudze maszyn i urządzeń, może generować dodatkowe ryzyko wypadkowe, wynikające z przerwy w wykonywaniu codziennych czynności zawodowych i obsługowych. Przed rozpoczęciem pracy pracownikowi należy umożliwić przypomnienie sobie informacji kluczowych dla bezpieczeństwa, by nie dochodziło do wypadków przy pracy.

                                     Z poważaniem, Główny Inspektor Pracy

Wiesław Łyszczek

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305049882-Koronawirus-pozyczka-dla-firmy-z-tarczy-antykryzysowej-z-podatkowym-bonusem.html?fbclid=IwAR1hyOwVRrF5gG_RhbS1mJtRR8IX3HbWwC_65eAJ_oCaGfTMLVWShYaAy4k

„Dwa lata temu fundacja Gradiam informowała już o na swojej stronie o realizowanym na terenie naszego  województwa projekcie unijnym „Mobilni na rynku pracy”, który dzięki szkoleniom i zagranicznym stażom krajach jak Włochy i Malta pomagał młodym osobom w zyskaniu pracy i wpiera integrację społeczną.  Projekt ten zakończył się ogromnym sukcesem. Większość osób, która dołączyła do projektu ma teraz stałe prace. Ze względu na  skuteczność projektu Polskie Towarzystwo Ekonomiczne- oddział w Bydgoszczy, które projekt realizowało, zdecydowało się na wznowienie projektu by dać szansę kolejnym młodym osobom na przeżycie przygody
życia na 2 miesięcznym stażu zagranicznym we WŁOSZECH, HISZPANII LUB NA MALCIE i znalezienie pracy.
Od czerwca rusza rekrutacja do Projektu „Mobilni na rynku pracy 2 -program aktywizacji zawodowej osób z województwa kujawsko-pomorskiego. 
Rekrutowana będzie  grupa, która będzie wyjeżdżać na STAŻ DO HISZPANII.

W ramach ostatniego projektu Mobilni  już cztery grupy uczestników (łącznie ponad 40 osób) przeszły kursy zawodowe i językowe przygotowujące ich na staż, a następnie wyjechały do Włoch, Niemiec i na Maltę . Wszystkie grupy po powrocie zostały też objęte poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy. Ponad 60% osób zyskało
zatrudnienie po udziale w naszym projekcie. Staże zagraniczne dostosowujemy indywidualnie do uczestników pod względem ich wykształcenia, kierunku rozwoju zawodowego i predyspozycji. Wn aktualnej edycji przykładamy też wagę do tego by jeszcze bardziej pomagać rozwijać się uczestnikom w takich zawodach na które jest największa szansa by znaleźć pracę. Opieramy się o dane statystyczne i przewidywania rynku pracy. 
Dotychczas staże odbyły się w takich zawodach, jak: logistyk, barman, informatyk, pracownik produkcji, specjalista od obróbki drewna, krawcowa, mechanik i wielu innych. 
Teraz trwa nabór formularzy do grupy, która wyjedzie na staże do Hiszpanii w rejon Katalonii. Nabór formularzy odbywać się będzie w terminie 01.06.2018 – 25.06.2018. 
W ramach wspomnianego projektu osoby w wieku 18-35 lat z naszego województwa, które nie są zatrudnione, nie uczą się ani nie studiują mogą wziąć udział w programie mobilności ponadnarodowej, obejmującym: 
·         PRZYGOTOWANIE W KRAJU – kurs zawodowy, szkolenie językowe, warsztaty itp., 

·         WYJAZD ZAGRANICZNY – ok. 2-miesięczny pobyt u partnera ponadnarodowego W HISZPANII, obejmujący staż zawodowy (do wyboru różne branże i stanowiska pracy), zajęcia językowe, imprezy kulturalne, wycieczki, warsztaty i inne atrakcje .,

·         WSPARCIE PO POWROCIE DO KRAJU – w tym staż u pracodawcy krajowego, kurs zawodowy, pośrednictwo pracy itp. 
Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny. Realizator projektu informuje, że uczestnikowi zaproponowana zostanie następująca oferta: 
W ramach wsparcia w kraju: 
·         zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe
(za kursy zawodowe), stypendium stażowe (wyłącznie za staż w kraju), 
·         komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering
(zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia oraz formy
wsparcia), a w przypadku szkoleń / kursów / warsztatów – certyfikaty potwierdzające ich ukończenie.
W ramach pobytu za granicą:
·         elementy opłacane bezpośrednio przez nas: zakwaterowanie, przejazd do Hiszpanii i z powrotem, ubezpieczenie, 

·         elementy opłacane z tzw. „kieszonkowego” w projekcie bezpośrednio przez uczestnika: wyżywienie, transport lokalny, dodatkowe koszty (ponoszone wg własnych potrzeb i z własnej woli uczestnika).

Więcej informacji o projekcie mogą Państwo uzyskać osobiście w siedzibie PTE oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34 lub telefonicznie pod numerem: 52 322 906 061 (czynny od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00).

Ponadto z realizatorem projektu możecie Państwo kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl.

Planowane jest spotkanie informacyjne 29 maja godz. 13.00  sala konferencyjna (2 piętro) siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Bydgoszczy.

Warto  śledzić naszego facebooka https://www.facebook.com/mobilniNEET/ 
[1] aby na bieżąco dowiadywać się o aktualnościach. Formularz rekrutacyjny i informacje o projekcie dostępne są również na stronie internetowej projektu http://pte.bydgoszcz.pl/projekty/mobilni-2/ [2] w zakładce dokumenty do pobrania”.