Aktualności

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono w naszym kraju ograniczenia, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z tych ograniczeń dotyczy miejsc pracy. Niezależnie od faktu, czy zagrożenie przybierze postać chroniczną, czy możliwe będzie szybkie wyeliminowanie patogenu z przestrzeni publicznej, zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy. Pomimo stopniowego wznawiania działalności zawodowej, niektóre środki bezpieczeństwa podjęte w zakładach pracy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zostaną utrzymane. Ponadto możliwe jest, że w niektórych sytuacjach wystąpienie w przyszłości większej liczby zakażeń będzie wymagało ponownego wprowadzenia szerszych ograniczeń. Wpłynie to z kolei na konieczność wprowadzenia nowych procedur i praktyk bezpieczeństwa, być może również na zmianę organizacji i sposobu pracy na wielu stanowiskach. Należy pamiętać, że w przypadku zmian w procesie pracy pracodawcy są zobowiązani skorygować ocenę ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia, również te dla zdrowia psychicznego. Właściwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy – właściwe środki prewencyjne pomogą w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po złagodzeniu środków fizycznej izolacji oraz przyczynią się do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19. Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, także w czasie obowiązywania ograniczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa identyfikacja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka w środowisku pracy to punkt wyjściowy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

W trakcie weryfikacji oceny ryzyka należy zwrócić uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą być przyczyną problemów oraz na to, w jaki sposób przyjęte środki zapobiegawcze pomogą firmie przywrócić pełnię zdolności produkcyjnych i operacyjnych. Należy pamiętać, że udział pracowników i ich przedstawicieli w procesie weryfikacji oceny ryzyka jest bardzo ważny! Tym bardziej w obecnej sytuacji, gdy epidemia wywołana przez koronawirusa u większości grup zawodowych budzi uzasadniony lęk, stres, a także frustrację. Wiąże się z tym duża dawka negatywnych emocji, napięcia i niepewności. Niepokój i poczucie realnego niebezpieczeństwa, bo wirusa nie widać, a zarażać można bez objawów chorobowych, zwiększa stres całego zespołu pracowników. Taka negatywna sytuacja nie tylko ujemnie oddziałuje na kondycję psychofizyczną załogi, ale wpływa także na ich reakcje i zachowania podczas pracy. Dlatego tak ważne jest uwzględnienie w aktualizowanej ocenie ryzyka zawodowego wszystkich zagrożeń psychospołecznych ujawnionych w związku z pandemią. Po aktualizacji oceny ryzyka kolejnym krokiem jest stworzenie planu działań, obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, pozwalające normalnie pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2. Rodzaje środków koniecznych do zastosowania można sklasyfikować jako eliminujące zagrożenia (np. zmiana organizacji pracy – większy udział pracy zdalnej, jeśli to możliwe), a jeśli nie jest to możliwe – minimalizujące zagrożenia i oddzielające zagrożenia od pracowników poprzez:

 • środki techniczne (środki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami); należy unikać elementów, które nie są zwarte lub mają przestrzenie, takich jak rośliny doniczkowe, lub które stwarzają dodatkowe ryzyko, np. potknięcia się pracownika, czy upadku przedmiotu. Jeśli nie można zastosować przegrody, należy zapewnić dodatkową przestrzeń między pracownikami (odstęp min. 1,5 m.); konieczne jest dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy,
 • środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy),
 • środki ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.),
 • środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami),
 • działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki; zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; przypominanie o zasadach higieny – praktyczne informacje rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy, dostępne na stronach internetowych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Co istotne, przed wznowieniem pracy przez pracowników należy poinformować ich o wprowadzanych zmianach oraz przekazać im nowe procedury i w razie potrzeby, zapewnić szkolenie, np. z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

Minimalizowanie narażenia na wirus SARS-CoV-2 w miejscu pracy:

W początkowym okresie przywracania funkcjonowania firmy dobrze jest wykonywać tylko kluczowe prace. Część prac można odłożyć na czas, kiedy ryzyko zachorowania będzie niższe. Jeśli to możliwe, należy świadczyć usługi zdalnie (przez telefon, organizując wideokonferencje), a nie osobiście. W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność stron trzecich i osób postronnych.

Należy redukować, na tyle, na ile to możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami (np. podczas spotkań lub przerw) i odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami oraz tych, którzy nie potrzebują specjalistycznego sprzętu ani maszyn stacjonarnych. Przykładowo, w miarę możliwości, można zlecić im pracę w wolnym biurze, pokoju socjalnym, stołówce lub sali spotkań (adaptacja pomieszczeń). Jeśli to możliwe, należy poprosić najbardziej narażonych pracowników, aby pracowali z domu (osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie, problemy z płucami lub sercem, cukrzycę, osoby w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmujące inne leki immunosupresyjne, oraz kobiety w ciąży).

Przerwy na posiłki powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w stołówce, pokoju socjalnym, kuchni, łazience i szatni. Korzystanie z pomieszczeń higieniczno–sanitarnych powinno być zorganizowane w sposób uwzględniający harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji.

Należy zalecić pracownikom, aby pozostawiali swoje miejsca pracy w czystości. Kosze na śmieci powinny mieć worki foliowe, aby mogły być opróżniane bez kontaktu
z zawartością.

Przy wejściu do zakładu pracy i w innych widocznych miejscach należy umieścić plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, informujące o zasadach, które należy stosować podczas kasłania i kichania oraz o zasadach higieny rąk i wytyczne dotyczące korzystania z maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić. Dobrą praktyką, ograniczającą możliwość zainfekowania wirusem zakładu pracy jest zastosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do biur i hal produkcyjnych.

Należy ułatwić pracownikom korzystanie z transportu indywidualnego, zamiast zbiorowego, np. poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie przechowywać np. rowery.

Absencja znacznej liczby pracowników, nawet jeśli tylko tymczasowa, może utrudnić kontynuowanie działalności. Podczas, gdy dostępni pracownicy powinni być elastyczni, istotne jest, by nie znaleźli się oni w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Dodatkowe obciążenie pracą powinno być jak najmniejsze i nie trwać zbyt długo.

Istotną rolę w monitorowaniu sytuacji i w zapobieganiu nadmiernemu obciążeniu pracą poszczególnych pracowników pełnią ich bezpośredni przełożeni. Należy przestrzegać przepisów w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku.

Dostosowując pracę do ograniczonej liczby pracujących, należy rozważyć, czy personel potrzebuje dodatkowego przeszkolenia i wsparcia oraz upewnić się, że wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje niezbędne do zrealizowania stawianych im zadań.

W przypadku korzystania z personelu tymczasowego, ważne jest, by poinformować takich pracowników o zagrożeniach w pracy, a w razie potrzeby zapewnić im szkolenie.

Powrót do pracy mającej cechy pracy szczególnie niebezpiecznej, a także przy obsłudze maszyn i urządzeń, może generować dodatkowe ryzyko wypadkowe, wynikające z przerwy w wykonywaniu codziennych czynności zawodowych i obsługowych. Przed rozpoczęciem pracy pracownikowi należy umożliwić przypomnienie sobie informacji kluczowych dla bezpieczeństwa, by nie dochodziło do wypadków przy pracy.

                                     Z poważaniem, Główny Inspektor Pracy

Wiesław Łyszczek

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305049882-Koronawirus-pozyczka-dla-firmy-z-tarczy-antykryzysowej-z-podatkowym-bonusem.html?fbclid=IwAR1hyOwVRrF5gG_RhbS1mJtRR8IX3HbWwC_65eAJ_oCaGfTMLVWShYaAy4k

„Dwa lata temu fundacja Gradiam informowała już o na swojej stronie o realizowanym na terenie naszego  województwa projekcie unijnym „Mobilni na rynku pracy”, który dzięki szkoleniom i zagranicznym stażom krajach jak Włochy i Malta pomagał młodym osobom w zyskaniu pracy i wpiera integrację społeczną.  Projekt ten zakończył się ogromnym sukcesem. Większość osób, która dołączyła do projektu ma teraz stałe prace. Ze względu na  skuteczność projektu Polskie Towarzystwo Ekonomiczne- oddział w Bydgoszczy, które projekt realizowało, zdecydowało się na wznowienie projektu by dać szansę kolejnym młodym osobom na przeżycie przygody
życia na 2 miesięcznym stażu zagranicznym we WŁOSZECH, HISZPANII LUB NA MALCIE i znalezienie pracy.
Od czerwca rusza rekrutacja do Projektu „Mobilni na rynku pracy 2 -program aktywizacji zawodowej osób z województwa kujawsko-pomorskiego. 
Rekrutowana będzie  grupa, która będzie wyjeżdżać na STAŻ DO HISZPANII.

W ramach ostatniego projektu Mobilni  już cztery grupy uczestników (łącznie ponad 40 osób) przeszły kursy zawodowe i językowe przygotowujące ich na staż, a następnie wyjechały do Włoch, Niemiec i na Maltę . Wszystkie grupy po powrocie zostały też objęte poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy. Ponad 60% osób zyskało
zatrudnienie po udziale w naszym projekcie. Staże zagraniczne dostosowujemy indywidualnie do uczestników pod względem ich wykształcenia, kierunku rozwoju zawodowego i predyspozycji. Wn aktualnej edycji przykładamy też wagę do tego by jeszcze bardziej pomagać rozwijać się uczestnikom w takich zawodach na które jest największa szansa by znaleźć pracę. Opieramy się o dane statystyczne i przewidywania rynku pracy. 
Dotychczas staże odbyły się w takich zawodach, jak: logistyk, barman, informatyk, pracownik produkcji, specjalista od obróbki drewna, krawcowa, mechanik i wielu innych. 
Teraz trwa nabór formularzy do grupy, która wyjedzie na staże do Hiszpanii w rejon Katalonii. Nabór formularzy odbywać się będzie w terminie 01.06.2018 – 25.06.2018. 
W ramach wspomnianego projektu osoby w wieku 18-35 lat z naszego województwa, które nie są zatrudnione, nie uczą się ani nie studiują mogą wziąć udział w programie mobilności ponadnarodowej, obejmującym: 
·         PRZYGOTOWANIE W KRAJU – kurs zawodowy, szkolenie językowe, warsztaty itp., 

·         WYJAZD ZAGRANICZNY – ok. 2-miesięczny pobyt u partnera ponadnarodowego W HISZPANII, obejmujący staż zawodowy (do wyboru różne branże i stanowiska pracy), zajęcia językowe, imprezy kulturalne, wycieczki, warsztaty i inne atrakcje .,

·         WSPARCIE PO POWROCIE DO KRAJU – w tym staż u pracodawcy krajowego, kurs zawodowy, pośrednictwo pracy itp. 
Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny. Realizator projektu informuje, że uczestnikowi zaproponowana zostanie następująca oferta: 
W ramach wsparcia w kraju: 
·         zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe
(za kursy zawodowe), stypendium stażowe (wyłącznie za staż w kraju), 
·         komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering
(zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia oraz formy
wsparcia), a w przypadku szkoleń / kursów / warsztatów – certyfikaty potwierdzające ich ukończenie.
W ramach pobytu za granicą:
·         elementy opłacane bezpośrednio przez nas: zakwaterowanie, przejazd do Hiszpanii i z powrotem, ubezpieczenie, 

·         elementy opłacane z tzw. „kieszonkowego” w projekcie bezpośrednio przez uczestnika: wyżywienie, transport lokalny, dodatkowe koszty (ponoszone wg własnych potrzeb i z własnej woli uczestnika).

Więcej informacji o projekcie mogą Państwo uzyskać osobiście w siedzibie PTE oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34 lub telefonicznie pod numerem: 52 322 906 061 (czynny od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00).

Ponadto z realizatorem projektu możecie Państwo kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl.

Planowane jest spotkanie informacyjne 29 maja godz. 13.00  sala konferencyjna (2 piętro) siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Bydgoszczy.

Warto  śledzić naszego facebooka https://www.facebook.com/mobilniNEET/ 
[1] aby na bieżąco dowiadywać się o aktualnościach. Formularz rekrutacyjny i informacje o projekcie dostępne są również na stronie internetowej projektu http://pte.bydgoszcz.pl/projekty/mobilni-2/ [2] w zakładce dokumenty do pobrania”.

 Projekt „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia” realizowany jest przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku oraz partnerów krajowych i zagranicznych:

 • Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”
 • Euroform RFS z siedzibą w Rende (CS), Piazza della Libertà 40, Włochy
 • Tempo Libero Società Cooperativa Sociale – ONLUS, Via Spalto San Marco 37, Brescia, Italy.

 

Na czym polega projekt?

 

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w powrocie/ wejściu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia uczestników w tym warsztaty i międzynarodowy wyjazd w celu odbycia zagranicznego stażu zawodowego.

 

Formy wsparcia:

 

 1. a) Przygotowanie do pobytu za granicą: kurs zawodowy zgodny z Twoimi zainteresowaniami, szkolenie językowe (j.angielski), lekcje o kulturze kraju, do którego będziesz jechać i warsztaty.
 2. b) Wyjazd zagraniczny – 80 dniowy grupowy pobyt we Włoszech. W tym czasie odbędziesz staż zawodowy ale również weźmiesz udział w dalszym kursie językowym (język włoski), a dzięki wycieczkom i imprezom kulturalnym poznasz lepiej kraj i jego kulturę kraju. Kierunki wyjazdu:

– Północ Włoch (Lombardia)

– Południe Włoch (Kalabria)

 1. c) Wsparcie po powrocie do kraju – udział w Targach Pracy, warsztaty, pośrednictwo pracy oraz płatne staże.

 

Czy udział jest bezpłatny?

 

Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia. Uczestnikowi przysługuje:

 • komplet materiałów warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku warsztatów – certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,
 • w ramach pobytu za granicą: pokrycie kosztów transportu, środki na pokrycie kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, imprezy kulturalne, ubezpieczenie itp. oraz niewielkie „kieszonkowe”.

 

Celem projektu jest zwiększenie stopnia integracji z rynkiem pracy oraz integracji społecznej i edukacyjnej 40 młodych osób (18-35 lat) z województwa kujawsko-pomorskiego należących do grupy NEET, czyli:

– niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo),

– nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

– nieszkolących się (nieuczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy i finansowanych środków publicznych).

 

Cel realizowany jest przez wykorzystanie programu mobilności ponadnarodowej.

Branże:

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE / PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE / LOGISTYKA / PRODUKCJA (spawacz metodą MIG/MAG/TIG, spedytor lub logistyk, operator maszyn, mechanik, konserwator urządzeń)

USŁUGI DLA LUDNOŚCI (m.in. kosmetyczka, fryzjer, recepcjonista, kelner, piekarz, kucharz, itp.)

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (www.NEETstaze.pl). O bieżących wydarzeniach w projekcie będziemy Państwa informować również na fanpage na Facebooku (www.facebook.com/NEETstaze)

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 307 771,61 zł

 

WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:  1 268 538,46 zł

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 luty 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.

 

BIURO PROJEKTU I KONTAKT:

LIDER:

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 07.30 do 15.30

e-mail: projekt.neet@ksw.wloclawek.pl

telefon: +48660718362

Strona internetowa Projektu: www.NEETstaze.pl

PARTNER KRAJOWY:

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

 1. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz,

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do 16.00

e-mail: rekrutacjaneet@lgd.bydgoszcz.pl

telefon: +48668424942

Strona internetowa Projektu: www.NEETstaze.pl

 

Informujemy, że od dnia 4 stycznia 2016r na terenie powiatu mogileńskiego działają punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Pierwszy punkt funkcjonuje w Starostwie Powiatowym w Mogilnie ul. Narutowicza 1, pokój nr 12 (parter) gdzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 porad prawnych udzielają adwokaci i radcy prawni oraz w Urzędzie Miejskim w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, gdzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi organizacja pozarządowa: Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO z siedzibą w Barcinie gdzie porad udziela radca prawny w dniach poniedziałek od 12:30 do 16:30, wtorek, środa, czwartek od 14:00 do 18:00, piątek od 9:30 do 13:30

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 
i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.”

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposoby wykazywania uprawnienia do jej otrzymania

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, 
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa 
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o weteranach działań poza granicami państwa;

5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna 
z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” źródło: http://powiat.mogilno.pl/asp/pl_start.asp? yp=13&sub=0&subsub=0&menu=1&artykul=1197&akcja=artykul

więcej na stronie http://www.sampo-barcin.strefa.pl/mog17.html

 

Od 2 stycznia  2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w ramach Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na terenie powiatu bydgoskiego uruchomione zostały 3 punkty (w Solcu KujawskimDąbrowie Chełmińskiej oraz Brzozie) świadczące nieodpłatną pomoc prawną.

więcej na stronie https://skorzystajznpp.wordpress.com/

Na Stadionie Miejskim w Inowrocławiu odbyły się czwarte zmagania charytatywne „Bieg po uśmiech”. Organizatorem imprezy rozegranej na dystansie trzech kilometrów była Fundacja „Rozwój to radość”.

zapraszamy do fotorelacji pod linkiem:

http://inowroclaw.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/pobiegli-po-usmiech-zdjecia,4163040,artgal,26229796,t,id,tm,zid.html

źródło:

http://inowroclaw.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/pobiegli-po-usmiech-zdjecia,4163040,artgal,26229796,t,id,tm,zid.html

fio

Fundacja otrzymała dofinansowanie z projektu “Inicjuj z FIO” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej mogliśmy zakupić sprzęt niezbędny do podjęcia działań. Celem projektu  „wyposażenie na start” było wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego młodej organizacji NGO – Fundacji Na Rzecz Wsparcia Społecznego „Gradiam” poprzez zakup podstawowego wyposażenia. Przy realizacji projektu nastąpiło zdobycie nowych, cennych doświadczeń.

inicjuj-z-fio-loga-1024x218

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy wraz z partnerami krajowymi i ponadnarodowymi realizuje projekt „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy projektu:

 • Bydgoski Klaster Przemysłowy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
 • IZI Ltd t/a Easy Job Bridge z Malty
 • Sozialpsychiatrische Initiative Paderborne. V. z Niemiec
 • Euroform RFS z Włoch

Celem projektu jest zwiększenie stopnia integracji z rynkiem pracy oraz integracji społecznej i edukacyjnej 44 młodych osób (18-35 lat) z województwa kujawsko-pomorskiego należących do grupy NEET, czyli:

• niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo),

• nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

• nieszkolących się (nieuczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – finansowanych środków publicznych)

Cel realizowany jest przez wykorzystanie programu mobilności ponadnarodowej.

Wartość Projektu: 1 509 734,86 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 464 442, 81 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 423 528,99 zł

BIURO PROJEKTU I KONTAKT

PTE Odział w Bydgoszczy ul. Długa 34, 85-034 II piętro pokój 108

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 08.00 do 16.00

tel. (52) 322 90 61

e-mail: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl

Zapraszamy również na  stronę na Facebooku: www.facebook.com/mobilniNEET

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!!!

6 kwietnia 2    016 roku w sali Domu Kultury w Strzelnie Fundacja „GRADIAM” przy współudziale przedstawicieli Komisariatu Policji w Strzelnie zorganizowała konferencję pt. „Dopalacze – dziękuję, nie zaryzykuję”. Uczestnikami konferencji była młodzież ze szkół gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Strzelno oraz przedstawiciele oświaty. Konferencje przywitaniem gości oraz krótkim wstępem do problematyki spotkania, rozpoczęła w imieniu Zarządu Fundacji Pani Marlena Lewandowska, która podkreślała iż dopalacze to temat istotny. W trakcie konferencji omówiony został temat dopalaczy zarówno od strony terapeutycznej, medycznej jak i prawnej. Wspaniałą prelekcję wygłosił młodszy aspirant Tomasz Skruszewicz z Komisariatu Policji w Strzelnie. Etapem Konferencji było też uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ogłoszonego przez Zarząd Fundacji pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelno.
Gratulujemy uczniom talentu i dziękujemy za aktywną postawę wobec problemu jakim są dopalacze.
Laureaci konkursu:
I miejsce – Jarosław Kowalski z klasy III gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie
II miejsce – Julia Nowak z klasy II A Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie
III miejsce – Wiktoria Kamińska z klasy II Gimnazjum W Jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie
Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę główną telefon komórkowy marki LG.
W czasie trwania Konferencji funkcjonował punkt informacyjny z materiałami edukacyjnymi dot. profilaktyki uzależnień w tym narkotykami / dopalaczami. Dziękujemy Wolontariuszom Martynie Lewandowskiej oraz Mikołajowi Potrzebnemu za pomoc przy organizacji konferencji..

12985339_532899476913126_7843103537228457789_n

12963868_532899566913117_923798178395903466_n

12963665_532899543579786_4101474509217539845_n

12963376_532899503579790_2854911503188897027_n

12936715_532899523579788_6452306046800464815_n