„ZAWSZE AKTYWNI!” – „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png

Fundacja Na Rzecz Wsparcia Społecznego „GRADIAM”   realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”.„ ZAWSZE AKTYWNI!”.

Granty dla NGO na realizację usług społecznych są przyznawane w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

lista rankingowa dostępna tutaj.

Celem projektu objętego grantem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 15 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy W Strzelnie województwo kujawsko – pomorskiego  dotkniętych negatywnymi skutkami społecznymi wynikającymi z trwania stanu epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

Wartość projektu: 49 996 PLN

Dofinansowanie projektu z UE : 42 496.60 PLN

Krajowe środki publiczne: 7 499,40 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.10.2022 do 31.03.2023

Załączniki: