Witamy na Naszej stronie!

 

Witamy na stronie Fundacji Na Rzecz Wsparcia Społecznego GRADIAM z siedzibą w Bydgoszczy. Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego i zabezpieczenia potrzeb społecznych w zakresie:

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalności charytatywnej
 • ochrony i promocji zdrowia
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem             z pracy
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • turystyki i krajoznawstwa
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • promocji i organizacji wolontariatu

Zarząd Fundacji