Projekt „ ZAWSZE AKTYWNI II”- 3/GNGO/2023-35

 

Projekt  .„ ZAWSZE AKTYWNI II”- 3/GNGO/2023-35

„Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” 

Fundacja Na Rzecz Wsparcia Społecznego „GRADIAM”   realizuje  w Strzelnie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inicjatywy w zakresie usług społecznych   „ ZAWSZE AKTYWNI II”.  Granty dla NGO na realizację usług społecznych są przyznawane w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu objętego grantem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 12 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (6 K i 6 M) W Strzelnie województwo kujawsko – pomorskiego  dotkniętych negatywnymi skutkami społecznymi wynikającymi     z trwania stanu epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie: 

  Zajęcia rehabilitacyjne

  Zajęcia aktywizacyjno – terapeutyczne

  Zajęcia  ze specjalistą ds. wizerunku

  Wykłady edukacyjne

  Wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny 

 

Wartość projektu: 48 330,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE : 41 080,92 PLN

Krajowe środki publiczne: 7 249,58 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.08.2023 do 31.10.2023

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz zgłoszeniowy do projektu