O nas

 

Witamy na stronie Fundacji Na Rzecz Wsparcia Społecznego GRADIAM z siedzibą w Bydgoszczy.  Fundacja została powołana aktem notarialnym  w dniu 24.10.2014 r. Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego i zabezpieczenia potrzeb społecznych w zakresie:

 1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych;
 2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 3. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem              z pracy;
 8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. turystyki i krajoznawstwa;
 17. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 18. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 19. promocji i organizacji wolontariatu.

Zarząd Fundacji